Condițiile generale și specifice pe care trebuie să le conțină un contract de asigurare a mărfurilor

Rezumat

Intro despre tipurile de asigurări în timpul transportului

       Despre asigurarea CRM generalități

       Despre asigurarea cargo generalități

       Despre asigurarea casei de expediții generalități

Ce este important de știut pentru proprietarul mărfurilor în momentul când se hotărăște să încheie un contract de transport?

Condiţii generale de asigurare a mărfii pe parcursul transportului rutier

      Riscuri excluse din condiţiile de asigurare a mărfii pe parcursul transportului rutier şi al depozitării

      Condiţia „riscuri de depozitare”


Condiţii speciale de asigurare a mărfii pe parcursul transportului rutier:

      Condiţia – riscuri de război:

      Condiţia – riscuri de furt, jaf şi nelivrare

 

Intro despre tipurile de asigurari in timpul transportului

Despre asigurarea mărfurilor pe timpul transportului am constatat de-a lungul anilor că lucrurile sunt puțin neclare: predomină ideea că, dacă există asigurarea de tip CMR a transportatorului, atunci, în caz de evenimente neprevăzute care produc avarierea mărfurilor proprietarul acestora va fi bineînțeles și imediat despăgubit. În practică însă nu se întâmplă deloc așa.

Atunci când vorbim despre asigurări pentru piața transporturilor de marfă, asigurările sunt de mai multe tipuri:

      asigurarea răspunderii transportatorului

      asigurarea autovehiculului

      asigurarea de răspundere civilă a casei de expediții

      asigurarea CMR

      asigurarea de accident a persoanelor legal transportate în autovehicul.

Toate aceste asigurări acoperă o gamă diversă de riscuri care pot fi generate de unele evenimente neprevăzute ivite pe timpul derulării unui transport.

      Asigurarea de tip CMR a cărăușului despăgubește distrugerea parțială sau totală a mărfii transportate dacă și numai dacă se dovedește că această distrugere s-a produs din culpă transportatorului, în speță a șoferului. Acest lucru este însă dificil de dovedit. O vom detalia în articolul dedicat.

      Singurul tip de asigurare care îl despăgubește pe proprietarul mărfii, indiferent de cele întâmplate și fără să ia în discuție a cui este culpa, este asigurarea de tip cargo a mărfii. Aceasta funcționează similar asigurării casco la mașinile personale, proprietarul mărfii este despăgubit fără prea multe întrebări, asigurătorul urmând să se îndrepte ulterior pentru a recupera paguba asupra celorlalte verigi din lanțul de transport. Acest tip de asigurare se încheie de către proprietarul mărfii sau de către casa de expediții, în numele proprietarului mărfii și la cererea expresă a acestuia. Se decontează separat față de tariful de transport convenit, care include numai asigurarea de tip CMR. Asigurarea cargo are ca baza de calcul factura de marfă astfel: asigurătorul percepe un procent din valoarea de pe factură, procent care poate începe chiar de la 0.1%, în funcție de natura mărfurilor transportate (de exemplu una este să se transporte țevi și altă este să se transporte obiecte din sticlă care prezintă un risc mult mai ridicat de deteriorare pe timpul transportului). O vom detalia în articolul dedicat.

      Mai există asigurarea de răspundere a casei de expediții: aceasta funcționează oarecum pe același principiu, adică trebuie dovedit că avarierea mărfurilor a fost produsă din culpa casei de expediții. Adică aceasta nu a dat instrucțiunile corecte de transport (aici trebuie dovedit deja că le-a primit la rândul ei, în formă scrisă, de la client acesta având posibilitatea de a specifică în contract la rubrica “Instrucțiuni speciale pe timpul transportului“ dacă dorește ca marfa să fie ancorată cu chingi și numărul de chingi dorit, dacă dorește ca marfă să fie așezată în vreun fel anume în camion și multe altele). O vom detalia în articolul dedicat.

Ce este important de știut pentru proprietarul mărfurilor în momentul când se hotărăște să încheie un contract de transport?

În acest articol vom detalia condițiile generale de asigurare şi condiţii speciale aferente pentru riscuri generale şi pentru riscuri speciale, specifice legii din România. În articolele următoare vom detalia fiecare tip de asigurare amintit mai sus.

În asigurarea mărfurilor, suma asigurată este dată de valoarea mărfii inclusă în contractul de asigurare şi deci agreată de asigurător.

Aceasta este formată din:

   valoarea mărfii potrivit facturii originale sau în cazul în care nu există valoarea comercială se poate accepta valoarea de piaţă la locul expedierii în momentul încheierii asigurării

       costul transportului, costul asigurării, dacă acestea nu sunt incluse în valoarea facturii

       cheltuieli, taxe, comisioane vamale şi orice alte costuri ocazionate de transportul mărfii

       o supraasigurare de 10% din valoarea bunului, dacă nu s-a convenit altfel pentru acoperirea cheltuielilor care nu pot fi prevăzute la încheierea asigurării( excepţie fac amenzile, penalizările şi altele asemenea).

Asigurarea intră în vigoare la data solicitată de asigurat sau în momentul în care marfa respectivă părăseşte depozitul sau locul de depozitare indicat în contractul de asigurare în vederea transportării, dar nu înainte de încheierea contractului de asigurare.

Asigurarea încetează în una din următoarele situaţii care survine mai întâi:

       când bunul nu este livrat la depozitul destinatarului sau la destinaţia menţionat în poliţă

     când bunul este livrat la alt depozit sau alt loc de depozitare diferit de destinaţia finală prevăzută în contractul de asigurare sau înainte de aceasta, pe care asiguratul decide să-l folosească pentru depozitare, alocare sau distribuire

    când datorită unor împrejurări care sunt înafara controlului asiguratului, contractul de transport se termină într-un alt loc decât destinaţia specificată în contractul de asigurare sau transportul se termină în alt fel, înainte de livrarea bunului la depozitul destinatarului

       la expirarea unui anumit termen de la terminarea descărcării bunului de pe autovehicul.

Condiţii generale de asigurare a mărfii pe parcursul transportului rutier

Riscurile pentru care se acordă protecţie de către asigurător pentru mărfurile transportate se împart în două categorii: riscuri generale şi riscuri speciale.

Fiecare se regăsesc în condiţiile de asigurare generale, respectiv speciale.

Potrivit condiţiilor generale asigurătorul acordă despăgubiri în conformitate cu condiţiile de asigurare în care se încheie contractul de asigurare. Ca şi în asigurarea maritimă, se practică cele trei condiţii de asigurare şi anume A,B,C.

Condiţia A – este cea mai cuprinzătoare, fiind acoperite toate riscurile de pierdere şi/sau avariere la care sunt supuse bunurile în timpul transportului, cu excepţia celor prevăzute separat drept excluderi. De aceea condiţia de asigurare A este şi cea mai costisitoare.

Condiţia B – acoperă un număr mai mic de riscuri menţionate în mod expres în conţinutul condiţiei, respectiv pierderile şi avariile produse bunurilor în timpul transportului, cauzate de:

       incendiu sau explozie

       răsturnarea, deraierea, prăbuşirea mijlocului de transport

       coliziunea mijlocului de transport cu un obiect exterior

       cutremur de pământ, erupţie vulcanică sau trăsnet

       intrarea apei de mare, râu sau lac în mijlocul de transport, container sau loc de depozitare

       dauna totală a unui colet pierdut sau căzut în timpul încărcării sau descărcării, pe şi de pe mijlocul de transport

Prima de asigurare este mai mică decât în cazul condiţiei A.

Unii asigurători includ riscuri cum ar fi:

       prăbuşirea podurilor, clădirilor sau tunelurilor

       căderi de arbori, ruperi de diguri, baraje şi conducte de apă

       avalanşe, trăsnete, inundaţii, cicloane, erupţii vulcanice, cutremure.

Condiţia C – acoperă pierderile şi avariile produse bunurilor în timpul transportului, cauzate de mai puţine riscuri decât cele incluse în condiţiile anterioare:

       incendiu sau explozie

       răsturnarea, deraierea sau prăbuşirea mijlocului de transport

       coliziunea mijlocului de transport cu un obiect exterior, altul decât apa.

Asigurarea încheiată prin condiţiile A, B, C de mai sus acoperă şi alte categorii de cheltuieli, şi anume:

      cheltuieli făcute de asigurat în scopul salvării încărcăturii, pentru prevenirea unui pericol iminent sau pentru reducerea la minim a pierderilor şi a avariilor efective, dacă dauna este produsă dintr-o cauză cuprinsă în asigurare

      cheltuieli de constatare a pierderilor şi a avariilor făcute de asigurat, dacă dauna este produsă de o cauză cuprinsă în asigurare

  cheltuielile şi contribuţiile la avaria generală( comună) şi a cheltuielilor de salvare, plătite de asigurat, stabilite conform prevederilor contractului de transport şi/sau legii aplicabile, dacă acestea au fost făcute pentru sau în legătură cu înlăturarea unei pierderi cauzate de orice eveniment( clauza de avarie comună)

    cheltuieli făcute de asigurat, ce reprezintă proporţie răspunderii stabilite potrivit clauzei ”culpă comună în caz de coliziune” dacă această clauză este prevăzută în contractul de navlosire.

Oricare din condiţiile de mai sus poate fi extinsă, în schimbul plăţii unei prime suplimentare, pentru a acoperii şi riscul de pierdere şi avariere la bunul asigurat, cauzate de riscuri speciale ( furt, jaf şi nelivrare, riscuri ce ţin de natura mărfii).

Riscuri excluse din condiţiile de asigurare a mărfii pe parcursul transportului rutier şi al depozitării

De regulă pentru a evita orice fel de confuzii( în special în cazul condiţiilor A) o parte a condiţiilor de asigurare o reprezintă riscurile excluse, pentru care asigurătorul nu acordă protecţie.

Se exclud din asigurare pierderile şi avariile şi cheltuielile rezultând din sau provocate de:

     comportarea necorespunzătoare voită a asiguratului sau a împuternicitului acestuia, inclusiv consecinţele penale sau administrative( amenzi, confiscări, puneri sub sechestru, etc.) ale acesteia

     pierderi indirecte legate de întârzierea în expediere sau primirea mărfii, pierderea profitului scontat, daune morale

     pierderi rezultate din operaţiuni comerciale(diferenţe de curs valutar, pierderi datorate întârzierii livrării, chiar dacă întârzierea s-a datorat unui risc asigurat)

       scurgerea ordinară, pierderea uzuală în greutate sau volum prin evaporare, uscare, scurgere sau uzura morală a bunurilor asigurate

       influenţa temperaturii atmosferice asupra cantităţii sau calităţii mărfurilor transportate

     ambalarea şi/sau pregătirea insuficientă sau necorespunzătoare a bunurilor asigurate( termenul de ambalare se consideră că include stivuire într-un container, numai dacă este efectuată fie înainte de intrarea în vigoare a asigurării, fie de către asigurat sau prepuşii acestuia).

     viciul propriu sau natura bunurilor asigurate, taxe sau cheltuieli privind măsuri sanitare de dezinfecţie, de carantină sau hibernare, influenţa temperaturii, alterarea lichidelor în butoaie sau cisterne.

       daune produse de către bunul asigurat altor bunuri sau persoane

       infracţiuni la reglementările vamale sau comerciale

       amenzi, confiscări, puneri sub sechestru, contrabandă, comerţ prohibit sau clandestin

       prohibirea exportului sau importului de către autorităţi

       insolvabilitatea sau neîndeplinirea obligaţiilor financiare de către proprietari, administratori sau operatorii mijloacelor de transport

     utilizarea oricărei arme de război care foloseşte fiziunea şi fisiunea atomică, nucleară sau altă reacţie asemănătoare ori altă forţă sau obiect radioactiv

       contaminarea radioactivă

       actul intenţionat al oricărei persoane asupra bunului sau a unei părţi a acestuia.

În mod special, se poate menţiona o clauză de excludere referitoare la starea de inadecvare a mijlocului de transport sau a containerului pentru transportul mărfii asiguratului în bune condiţii, dacă asiguratul sau reprezentanţii acestuia au cunoştinţă de această situaţie în momentul încărcării mărfii asiguratului.

Asigurătorul nu va accepta nici o valoare a garanţiilor privind starea necorespunzătoare sau nepotrivirea mijlocului de transport pentru transportul bunurilor asiguratului la destinaţie, decât dacă asiguratul sau împuterniciţii săi nu au avut cunoştinţă de acest lucru.

Condiţia „riscuri de depozitare”

Aceasta poate să aibă legătură cu transportul rutier, mai ales atunci când este vorba de un transport combinat sau unul în tranzit.

Această condiţie acoperă pierderile şi avariile la bunurile asigurate, cauzate de :

       incendiu, trăsnet, explozie, chiar dacă trăsnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu

       ploaie torenţială, inclusiv efectele indirecte ale acesteia, respectiv grindină, inundaţie, furtună

       uragan, cutremur, prăbuşire sau alunecare de teren

       greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă

       avalanşe de zăpadă şi cădere pe clădiri sau alte construcţii a unor corpuri şi furt prin efracţie.

Excluderile rămân valabile şi pentru această condiţie.

Condiţii speciale de asigurare a mărfii pe parcursul transportului rutier:

Condiţiile speciale sunt o completare a condiţiilor de asigurare generale, prin care asiguratul solicită protecţie suplimentară pentru anumite riscuri. Printre cele mai frecvente condiţii speciale sunt: riscuri de război, riscuri de furt, jaf şi nelivrare, riscuri tipice naturii mărfurilor( alterare, încingere, spargere, risipire).

Excluderile generale prezentate anterior sunt valabile şi pentru toate condiţiile speciale de mai jos, în cazul în care nu se menţionează altfel în mod expres.

Condiţia-riscuri de război:

Prin această condiţie sunt acoperite pierderile şi avariile la bunurile asigurate cauzate din:

    război, război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie sau conflicte civile, rezultând din acestea sau orice act ostil al, în numele sau împotriva unei puteri beligerante

      capturare, sechestrare, arestare, reţinere sau detenţie ( cu excepţia pirateriei), tentativa de a le face şi consecinţele acestora

      mine, torpile, bombe sau alte arme de război abandonate

      cheltuielile şi contribuţiile la avaria comună şi/sau cheltuieli de salvare.

Asigurarea este valabilă numai pe perioada în care bunul asigurat se află în mijlocul de transport, însă cel mult până la expirarea unui număr de zile ( de obicei 10 sau 15) de la ora 24 a zilei în care acestea sosesc la locul intermediar sau final de descărcare.

Condiţia-riscuri de grevă:

Conform acestei condiţii, sunt acoperite pierderile şi avariile la bunurile asigurate, cauzate de:

       grevişti, muncitori în lock-out sau persoane luând parte la tulburări, revolte sau mişcări civile

       greve, lock-out, tulburări, revolte sau mişcări civile

       terorişti sau persoane acţionând din raţiuni politice

       cheltuieli şi contribuţii la avaria comună şi cheltuieli de salvare.

În mod obişnuit nu este acoperită pierderea, avaria sau cheltuiala provenită din absenţa, lipsa sau încetarea muncii de orice fel, rezultată din grevă, lock-out, tulburări, revolte sau mişcări civile.

Condiţia – riscuri de furt, jaf şi nelivrare:

Prin aceasta sunt acoperite pierderile şi avariile la bunurile asigurate, cauzate de furt, jaf şi nelivrarea unui colet întreg.

Pentru stabilirea indemnizaţiei ce va fi plătită pentru oricare dintre condiţiile prevăzute, asigurătorul porneşte de la suma asigurată. La suma respectivă se adaugă cheltuielile făcute de asigurat în contul companiei de asigurare ( pentru limitarea pagubei, recondiţionarea mărfii şi valorificarea acesteia, etc.) şi se efectuează eventualele reduceri pentru:

       declarare inexactă a riscului, fără rea voinţă din partea asiguratului

       prejudiciul cauzate societăţii de asigurare prin neconservarea dreptului de recurs împotriva vinovaţilor

       compensarea eventuală cu primele rămase de plătit

       contravaloarea francizei, etc.

Suma astfel rezultată reprezintă indemnizaţia finală.