I. DEFINIȚII – Date cu caracter personal (“Date Personale”): reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

– Operatorul – Furnizor: este acel Operator cu care solicitantul unui serviciu ar urma să încheie sau a încheiat unul sau mai multe Contracte, cum ar fi pentru servicii de comunicații electronice și/sau vânzare.

– Date de contact responsabil cu protecția datelor: protectiadatelor@vdmrental.com sau numărul de telefon: 0311 07 05 90.

– Prelucrarea Datelor Personale: reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor Personale sau asupra seturilor de Date Personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Persoana vizată poate fi: solicitantul unui serviciu oferit de oricare dintre Operatori, împuterniciții acestuia, precum și orice alte persoane fizice ale căror Date Personale pot fi transmise sau colectate de către oricare dintre Operatori, în vederea desfășurării activităților de prelucrare a Datelor Personale, atât în scop propriu cât și în numele și pe seama partenerilor săi contractuali, conform scopurilor determinate de aceștia din urmă.

Durata Prelucrării: Datele Personale colectate de oricare dintre Operatori vor fi prelucrate:
(i) pe toată perioada executării Contractului.
(ii) ulterior încetării Contractului, pentru o perioadă de 3 ani.
(iii) ulterior expirării perioadei de 3 ani, în cazul în care păstrarea Datelor Personalecare păstrarea Datelor Personale colectate este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, însă fără a depăși durata maximă prevăzută de aceasta. Datele Personale colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de Persoana vizată, dar nu mai mult de 3 ani de la data încetării Contractului. Categorii de Destinatari ai Datelor Personale: Datele Personale vor putea fi comunicate, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: furnizori de servicii / subcontractanți ai Operatorului Furnizor în vederea executării Contractului
(iv) societăți de recuperare creanțe.
(v) societăți ce oferă servicii de tip poștă/curierat.
(vi) furnizori de software și/sau echipamente.
(vii) alți subcontractori ai Operatorului-Furnizor.
(viii) instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale, la solicitarea acestora.
II. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE AVÂND CA TEMEI LEGAL ÎNCHEIEREA ȘI EXECUTAREA CONTRACTULUI PRECUM ȘI INTERESUL LEGITIM AL OPERATORULUI A. Datele Personale furnizate de Persoana vizată, precum:
a) datele de identificare (nume, prenume, domiciliu, Cod Numeric Personal (CNP), serie, număr act de identitate, și alte date din actul de identitate).
b) date de contact: adresa de e-mail, telefon fix/mobil, fax.
c) profesia, sunt necesare pentru pregatirea ofertei, determinarea bonității și solvabilității, ofertarea, negocierea, încheierea, executarea, modificarea sau încetarea Contractului și furnizarea serviciilor, facturare și încasare, răspunsuri la reclamații. Refuzul Persoanei vizate de a furniza aceste date determină imposibilitatea Operatorului de a oferta și furniza serviciile pe care acesta le comercializează.

B. Date personale pe care Operatorul-Furnizor le prelucrează în legătură cu Persoana vizată: în următorul scop:
– pregătirea ofertei, ofertarea, negocierea, încheierea, executarea, modificarea sau încetarea Contractului, facturare și încasare, răspunsuri la reclamații.
III. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE DE CĂTRE OPERATORUL-FURNIZOR În conformitate cu legislația în vigoare, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale prelucrate de Operatori.

b) dreptul de a obține din partea Operatorilor a confirmării faptului că aceștia prelucrează Datele Personale ale persoanei vizate și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum scopurile prelucrării, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizată.
În cazul în care Datele Personale nu sunt colectate direct de la persoana vizată, sursa acestor date precum și, acolo unde este cazul, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

c) dreptul la rectificarea Datelor Personale inexacte sau completarea acestora.

d) dreptul la ștergerea Datelor Personale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

e) dreptul la restricționarea prelucrării atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când Operatorul-Furnizor nu mai au nevoie de Datele Personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale OperatoruluiFurnizor prevalează asupra celor ale Persoanei vizate.

f) dreptul la portabilitatea datelor, care constă în posibilitatea de a solicita Operatorului transmiterea Datelor Personale furnizate de persoana vizată, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și transmiterea de către Persoana vizată a acestor date către un alt operator.

g) dreptul de opoziție la prelucrarea Datelor Personale, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare pentru situații precum:
(i) primirea de comunicări comerciale, pentru situațiile în care consimțământul persoanei vizate nu este necesar a fi obținut.
(ii) adoptarea unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri.
(iii) desfășurarea de activități de prelucrare necesare în vedere îndeplinirii unui interes legitim al Operatorului. În caz de opoziție nejustificată, Operatorul este îndreptățit să prelucreze în continuare Datele Personale. În cazul în care, pe durata derulării Contractului, Persoana vizată își exercită dreptul de opoziție în mod repetat și nejustificat, Operatorul își rezervă dreptul de a nu mai răspunde unor astfel de solicitări. Dreptul de opoziție nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea Datelor Personale necesare în vederea executării Contractului.

h) posibilitatea persoanei vizate de a solicita Operatorilor de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească Persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, persoana vizată are posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare.

i) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

j) dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la literele a) – h) de mai sus, Persoana vizată poate înainta către oricare dintre Operatori o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul sau cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal disponibil la secțiunea privind prelucrarea Datelor Personale de pe www.vdmrental.com sau la adresa de mail protectiadatelor@vdmrental.com
IV. PRELUCRAREA SECURIZATĂ A DATELOR PERSONALE Vă informăm că Datele Personale vor fi prelucrate de către VDM RENTAL cu respectarea tuturor drepturilor Persoanelor vizate, precum și prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestora împotriva accesului ilicit sau neautorizat. Aceste măsuri consta în limitarea accesului la date, criptarea sau anonimizarea Datelor Personale, stocarea pe medii securizate etc.